21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 18

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 18

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

18 İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, X, 406,

19 Zebîdî, Muhammed Murtaza, Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmus, Kahire 1306-1307, VIII, 342.

20 Z. Velidi Togan, "Türkler", MEB. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, XII-2, 142.

21 el-Kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subhu'l-a'şâ fî sinâati'l-inşâ, (nşr. Yusuf Ali Tavil), Dâru'l-Fikr, Dimeşk 1987, 1. bsk., VII, 301.

22 İbn Hişam, Kitabut-Ticân, Haydarabad bsk. s. 80, 402. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1946, 155, 159, 166. İA, "Azarbeycan", II, 97-100.

23 Taberi, Tarih, II, 243; ayrıca bkz. Togan, Türk Tarihi, 163, 165, 170.

24 El-Makdisî, Ahsenu't-Tekâsim fî ma'rifeti'l-ekâlim, (nşr. De Geoje), Leiden, 1877, s. 274­75, 283-85, 354; İbn Havkâl, Suretu'l-Ard, 19-23, 327-332, 353, 387, 396, 414.

25 Muhammed Şemsülhak Âbâdî, Avnu'l-ma'bûd şerhi sünen-i Ebi Dâvûd, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1415. XI, 268.

26 Azimâbâdî, Avnu'l-ma'bûd, IX, 136.

27 Burada şiirlerin tüm tercümelerini vermek yerine öne çıkardıkları niteliklerden söz edilecek, ancak ilgilenenler için Arapça metinleri verilecektir.

28 Bu bölümler için bkz. İbn Kays Abdullah b. Muhammed b, Ubeyd b. Sufyan, Kura'd-dayf (nşr, Abdullah b. Hamed el-Mansur), Dâru Edvâi's-Selef, Riyad 1997, V, 111-317.

29 Şerafettin Yaltkaya İbn Habbus (Aşir Ef. Ktp nr. 949) ve Zamahşeri (Aşir Ef. Ktp nr. 330) gibi daha çok Arapça yazma divanlardaki Enuştekin, Mubarek b. Şibl gibi Türkler hakkındaki övgü şiirlerini tercümeleriyle yayımlamıştır. Yaltkaya, "Türklere Dair Arapça Şiirler", Türkiyat Mecmûası, V, İstanbul (1936), 307-326.

30 el-Hakim en-Nîsâbûrî, Muhammed b. Abdullah, el-Müstedrek ala's-sahihayn, (nşr. Mustafa Abdulkadir Ata), Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1411/1990, 1. bsk. IV, 421.

31 es-Subkî, Ebu Nasr Abdulvehhâb, Tabakatu'ş-Şâfiiyyeti'l kubrâ, (nşr. Abdulfettâh Muhammed el-Hulv), Hicr li't-Tıbâa, el-Cîze 1992, 2. bsk., I, 312.

32 İbn Kays, Kura'd-dayf, IV, 485.

33 el-Hamevî, Takyuddin Ebu Bekr Ali b. Muhammed., Hizânetu'l-edeb ve gâyetu'l-erib, (nşr. Isâm Şuayb), Dâru Mektebeti'l-Hilâl, Beyrut 1986, 1. bsk. I, 280.

34 es-Seâlibî, Ebû Mansûr, Yetimetü'd-dahr fî mehâsini ehli'l-eş'âr, (nşr. Mufid M. Kumeyha), Beyrût 1403/1983, III, 223.

35 Hamevî, Hizane, I, 85.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.