21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 19

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 19

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

36 Hamevî, Hizane, I, 80, II, 239.

37 Hamevî, Hizane, I, 80, II, 118, 169.

38 Ebu'l-Vefâ el-Uzayme, Divânu'l-Hamâse, Beyrut trs. I, 359:

39 el-Uzaymî, Hamase, II, 391.

40 Câhız, Menahkıb, 85.

41 Câhız, Fadaılu'l-Etrak. 76. ; ay. mlf, Menakıb, 85. el-Câhız, Ebu Osman Amr b. Bahr., el-Beyân ve't-Tebyîn, (nşr. Fevzî Utve), Dâru Sâ'b, Beyrut 1968, 1. bsk., I, 174.

42 Câhız, Menakıb, 85.

43 Câhız, Menâkıb, 73.

44 Munavî, Feyzu'l-kadîr, I, 117.

45 Munavî, Feyzu'l-kadîr, I, 117.

46 ez-Zamahşerî, Ebu'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer, el-Musteksâ fî emsâli'l-Arab, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1987, 2. bsk., I, 10; Câhız, el-Ciddu ve'l-Hezel-Resâilu Câhız, (nşr. Abdusselam M. Harun), Kahire 1964, s. 111; Kitabu'l-kavl fi'l-bigal-Resâilu Câhız, (nşr. J. Pellat), Kahire 1964, 201.

47 Munavî, Feyzu'l-kadîr, I, 117.

48 el-Meydânî, Ebu'l-Fadl Ahmed b. Muhammed., Mecmau'l-emsâl, (nşr. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid), Dâru'l-Ma'rife, Beyrut trs., I, 116; el-Askerî, Ebû Hilâl, Cemheretu'l-emsâl, (Muhammed Fadl İbrahim), Dâru'l-Fikr, Beyrut 1988, 2. bsk., I, 246.

49 el-İbşihî, Şihabudddin Muhammed b. Ahmed., el-Mustazraf fî kulli fennin mustazraf, (nşr. Mufîd Muhammed Kumayha), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1986, 2. bsk., I, 464; el-Askerî, Ebû Hilâl, Cemheretu'l-emsâl, (Muhammed Fadl İbrahim), Dâru'l-Fikr, Beyrut 1988, 2. bsk. I, 330-31.

50 Şeşen, "Araplara Göre Türkler", 12.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.