21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 20

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 20

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

51 Seâlibi, Gureru'l-muluki'l-Acem, Tahran 1369, IV, s. 169'dan naklen Kitapçı, "Hz Peygamberin Hadisleri ve Türkler", s. 421.

52 Taberi, Tarih, II, 92, V, 655, İbn Kesîr, İsmail b. Omer., el-Bidaye ve'n-nihâye, Mektebetu'l-Maarif, Beyrurt trs. IV, 99.

53 el-Vâsitî, Eslem b. Sehl Târihu Vâsıt, (Gergius Avvâd), Alemu'l-Kutub, Beyrut 1406, I, 75; el-İsbahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah, Hilyetu'l-evliyâ, Darul-Kitabi'l-Arabî, Beyrut 1405, 4. bsk., IV, 340.

56 Taberi, Tarih, Beyrut 1967, IV, 169.

57 Taberi, Tarih, II, 170.

58 İbn Ebî Şeybe, Musannaf, VI, 412, Hadis no: 32485.

59 Bu alimlerin hayatları, Tezibu't-tezhib, İbn Ebi Hatim el-Cerh, Hilyetu'l-Evliya, en-Nevevî, Tehzibu'l-esmâ ve'l-kuna, Tezkiretu't-huffâz gibi eserlerde anlatılmaktadır.

60 Konunun amacı dışına çıkmamak için bu savaşlara ve ayrıntılara burada yer verilmeyecektir. Ancak bu savaşlar hakkında Türkçe eserler için bkz. H. A. R. Gibb, Orta Asya'da Arap Futuhati, (ter. M. Hakkı), Türkiyat Enstitusü, İstanbul 1930; Yılmaz Öztuna, Türkler-Araplar-Yahudiler, Boğaziçi İstanbul 1989; Zekeriya Kitapçı, Türkistan'ın Araplar Tarafından Fethi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000.

61 Hamilton Gibb, Orta Asya'da Arap Fütühatı, (tre. M. Hakkı) İstanbul 1930, s. 12-14.

62 Arap-Türk savaşlarını ele alan Batılı eserler için bkz. Sedilot, Historie generale des Arabes, Paris 1877, s. 146-147, 232-33; Marccel Granet, L'Islam et et la politique contemporaine, Paris 1927, s. 47 vd. ; Leon Cahun, Introdiction a 'histoire de l'Asie, Paris 1896, 136. ; Barthold, Histoire des Turcs d'Asie centerale, Paris 1945; Jean Paul Roux, La Tuurquie, Paris 1953, s. 69. Michael Kmosko'nun Türkiyat Mecmuâsı, İstanbul 1935 C. III, s. 133 vd.

63 Taberi, Sevre b. Ebu Bekr komutasındaki Arap ordularının Türkler tarafından hezimete uğratıldığını hissi ifadelerle aktarmaktadır. Tarih, III, 167.

64 Câhız, Hilafet Ordusunun Menkibeleri, 85. Câhız, Hz Ömerin sözünü, kinaye ile Türklere saldırmayı yasakladığı şeklinde yorumlamaktadır.

65 es-San'âni, Ebu Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm., Musannaf, (nşr. Habib Abdurrahman el-A'zamî), el-Mektebu'l-İslâmî, Beyrut 1403, 2. bsk., V, 205, No: 9392.

66 el-İbşihî, el-Mustazraf, II, 514.

67 Câhız, el-Beyan, I, 298.

68 Cahiz bu durumu ortaya koyduğu menakıbı cundul-hilafe ve fadâilu'l-Etrak adını verdiği eserini yazmıştır. Bu komutanlar hakkında Taberi tarihinde geniş bilgi vardır. Ayrıca Mu'tasım dönemini genişçe ele alan Hakkı Dursun Yıldız'ın doktora çalışması da hayli kapsamlı bilgiler aktarmaktadır.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.