21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 21

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 21

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

69 Taberi, Tarih, II, 568.

70 Müslim, Sahih, İstanbul 1332, III, 171-172; Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi (ter. Ahmed Davudoğlu), İstanbul 1977, VI, 246; Buhari, Tecrid-i Sarih, (ter. Kamil Miras), Ankara 1969, VI, 320.

71 Zekeriya Kitapçı, "Arap Şehirlerine Yerleştirilen İlk Türkler", Turk Kültürü, Ankara sayı 112, Şubat (1972), s. 215. Zekeriya Kitapçı ünlü sahabi Ammar b. Yasir'in ailesinin aslının Türk olabileceği yolunda iyimser görüşlerin bulunduğunu belirtir. Bkz. Zekeriya Kitapçı, et-Turk fi müellefati'l-Câhız ve mekanetühüm fi tarihi'l-İslâmi, Beyrut 1972, s. 98.

72 Türkler hakkındaki hadislerin, tarihçiler tarafından tarihi olaylarla mukayeseler yapılıp, realist bir yaklaşımla ele alınmadığı ve bunların daha çok tarih nosyonundan uzak hadis şârihlerince yapıldığı, bu tür değerlendirmelerin Türklerin örf, adet ve sosyal yaşantıları hakkında akıl ve mantık dışı kimi bilgileri barındırdığı ifade edilmektedir. Bkz. Zekeriya Kitapçı, "Tarih Objektifinde Hz. Peygamberin Hadisleri ve Türkler", Belleten, XLVIII, Ankara, Temmuz Ekim (1984), s. 419.

73 Türklerden başka, Berberiler, Bizanslılar, ve Habeşliler gibi diğer toplumlar için çeşitli hadisler uydurulmuştur.

74 Bu eserlerin en meşhurları arasında; Ali el-Kâri, İbnu'l-Arrâk ve İbnu'l-Cevzi'nin el-Mevduât adlı eserleri, Suyûtî'nin el-Leâliu'l-Masnûa'sı, Şevkânî'nin el-Fevâidu'l-Mecmûa fî ahâdisi'l-mevdûa'sı gibi eserler meşhurdur. Fiten ve melahim konusundaki hadisler daha çok Sünen isimli hadis Mecmûâlarında yer almakla birlikte, bu konuda Nuaym b. Hammâd'ın Kitabu'l-Fiten'i, gibi müstakil eserler de hazırlanmıştır. Hadis kritiğinin yapıldığı mevdûât eserlerinde melâhim, fiten ve

63 kavimlere dair hadislerin, sahih hadis kriterlerine uymadığı ve sahih olmadığı belirtilmektedir. Bkz. Alî el-Kâri, Mevduât, el-Mektebetu'l-İslâmî, Beyrut 1406/1986, s. 382.

75 el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed. Keşfu'l-Hafa ve Muzîlu'l-İlbâs ammâ iştehere mine'l-Ehâdisi ala elsineti'n-nâs, (tah. Ahmed el-Kalaş), Müessetu'r-Risale, Beyrut 1405, II, 545; Hatîb el-Bağdadî, Ahmed b Ali Sâbit., el-Câmi li Ahlâki'r-Râvi ve Âdabi's-Sâmi, (Muhammed et-Tahhân), Mektebetu'l-Meârif, Riyad 1403, II, 162-163, Alî el-Kâri, Mevduât, 442-443.

76 Muhammed b. Ebû Eyyûb ez-Zer'î., Nakdu'l-menkûl ve'l-miheku'l-mumeyyiz beyne'l-merdûd ve'l-makbûl, (tah. Hasan Suvey dân), Dâru'l-Kadirî, Beyrut 1411/1990, I, 89, Hadis no. 116. ; Muhammed b. Ebû Bekr el-Hanbelî, el-Menâru'l-munîf fi's-sahîhi ve'daîf, (tah. Abdulfettah Ebû Gudde), Mektebetu'l-Matbûâti'l-İslâmiyye, Haleb 1403, I, 101, Hadis no. 189.

77 "vK1}! |"1s +",".

78 "KhT}! Nâ~h1Üö âöI}! |"Üs N",".


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.