21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 22

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 22

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

79 en-Nevevî, Yahya b. Şeref., Sahihu Müslim bi şerhin-Nevevî, Beyrut trs. XVII, s. 38; Aynî, Umdetu'l-Kâr fî şerhi'l-Buhâri, İstanbul VI, s. 652.

80 Zekeriya Kitapçı Türklerle ilgili hadisleri genişçe ele alan çalışma yapmıştır. Ayrıca konuyu yüzeysel olarak ele alan diğer tarihçiler için bkz. Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1976, s. 5; İ. Hakkı Danışment, Türk Irkı Niçin Müslüman Olmuştur, İstanbul 1959, s. 139; Ramazan Şeşeşn, "Eski Araplara Göre Türkler", Türkiyat, İstanbul (1969), XV, s. 12-17. Konuyu ele alan yabancı araştırmacılar arasında, W. Barthold, Tarihu't-Turk fi Asya'l-Vusta, Kahire 1958, s. 85; Ahmed Emin, Fecru'l-İslâm, Kahire 1961, s. 213. sayılabilir.

81 Muhammed b. Abdulgani el-Bağdadî, et-Takyîd li ma'rifeti ruvati's-sunen ve'l-mesânid, (tah. Kemal Yusuf el-Hût), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1407, I, 371. Bir çok kitapta yer alan bu ifadenin diğer rivayetlerinde "Zira onlar haşin tabiatlı kimselerdir" veya "Kantûrâ soyundan gelenler (Türkler) saltanat ve hilafeti ümmetimiz elinden alacaklardır" şeklinde ilaveler bulunmaktadır. Lafız olarak da yerine bazı rivayetlere lafzı kullanılmıştır.

82 Ebû Davud, Sunen, IV, 112.

83 İbn Hassûl, Tafdîli'l-Etrâk, Türkçe tercüme s. 21, Arapça metin s. 242.

84 Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, El-Mu'cemu'l-kebîr (tah. Hamdi b. Abdulmecid), Mektebetu'l-Ulum, Musul, 2. bsk., 1404/1983, XIX, 385, Hadis no: 882; Nuaym b. Hammâd, Kitabu'l-Fiten, (tah. Semir Emin ez-Zuheyrî), Mektebetu't-Tevhid, Kahire 1412, 1. bsk. II, 682. Hadis no 1922

85 Nuaym b. Hammâd, Fiten, II, 680, Had. No. 1917; Bu tür diğer hadisler için bkz. Nuaym b. Hammâd, Fiten, II, 679, 682.

86 Ebû Davud, Sunen, IV, 113, Hadis no. 4305; Nuaym b. Hammad, el-Fiten, II, 677, Hadis no: 1908. İbn ebi Şeybe, Musannaf, Bu hadis Nuaym b. Hammad ve Buhari'nin şârihi Aynî tarafından "İşte onlar Türktür. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Türkler atlarını müslüman mescitlerinin direklerine bağlayacaklardır". ilavesiyle aynen rivayet edilmiştir. Nuaym b. Hammâd, Kitabu'l-Fiten, II, 678.;.

87 Muhammed b. Habban b. Ahmed Ebû Hatim et-Temîmî, Sahihu İbn Hibbân, (tah. Şuayb el-Arnaût), Müessetur'r-Risâle, Beyrut 1414/1993, XV, 148, hadis no: 6748; Ali b. Ebî Bekr el-Heysemî, Mevâridu'zam'ân ilâ zevâidi İbn Hıbbân, (Muhammed Abdurrrezzâk Hamza), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut trs., I, 463; hadis no: 1873.

88 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessetu'l-Kurtuba, Mısır trs., V, 40. İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullah, el-Kitabu'l-Musannaf fi'l-Ehâdis ve'l-Âsâr, (Kemal Yusuf el-Hût), Mektebetü'r-Rüşd, Riyad 1409, VII, 467, Hadis no: 37351. Ebû Amr Osman Saîd el-Mukrî ed-Dânî, es-Sunanu'l-varide fi'l-fiten, (Dâullah b. MuhammedDâru'l-Asıme Riyad 1416, IV, 910.

89 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, VII, 471, hadsi no: 37389.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.