21Şubat2018

MAKALELER TARİH Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 25

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler - Sayfa 25

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Tüm Sayfalar

125 es-Seâlebî, Ebu Mansûr Abdullah b. Muhammed., Simâru'l-kulûb fi'l-mudâfi ve'l-mensûb, (Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim) Dâru'l-Maarif, Kahire 1965, 1. bsk., I, 621-628., 238.

126 İbn Kays, Kura'd-dayf, II, 384

127 En-Nevevî, Ebu Zekeriyya Yahya b. Şeref, Sahihu Muslim bi şerhi'n-Nevevî, Daru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut 1392, VII, 23, XII, 113; Muhammed b. Abdurrahman el-Mubarek, Tuhfetu'l-Ahvezî bi şerhi câmii't-Tırmizî, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut trs., VII, 417. Ahvazi Hakan lakabını Müşriklerle yazışma başlığında ele almaktadır.

128 İşbihî, el-Mustazraf, II, 103.

129 Kalkaşandî, Subhu'l-a'şa, V, 458.

130 İşbihî, el-Mustazraf, II, 120.

131 İbnu'l-Fakîh, Kitabu'l-Buldân, 6.

132 İşbihî, el-Mustazraf, II, 247.

133 "Sad Hivar J! â> F"W".

134 el-Hamevî, Mu'cem, II, 24.

135 es-Seâlebî, Simâru'l-kulûb, I, 114.

136 el-Makarrî, Ahmed b. Muhammed., Nefhu't-tîb fi gusni'l-Endülüsi'r-ratîb, (nşr. İhsân Abbâs), Dâru Sâdır, Beyrut 1968, II, 746.

137 İbn Havkal, Ebu'l-Kâsım, Suratu'l-ard, (nşr. M. J. de Geojel), Leiden 1398, 377. ; İstahri, İbrahim b. Muhammed, el-Mesâlik ve'l-Memâlik, (nşr. D. J. de Goeje), Leiden 1927, 282.

138 Kalkaşandi, Subhu'l-a'şa, IV, 188, 223.

139 Ebul-Ferec el-İsfehani, el-Egâni, (tah. Semir Câbir), Dâru'l-Fikr, 2. Bsk., Beyrut trs, III, 173.

Yrd. Doç. Dr. Yakup Civelek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

http://www.altayli.netARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.