Kanun mu?

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 

Arkeologlar ile mimar ve mühendisleri okuyucuların anlayışına sığınarak istihdam imkanı açısından kıyaslamak istiyorum. Farklı bilimsel ve mesleki alanlar olduğu için belki bu kıyaslama ilgisiz görünebilir, ama kanunla ve örgütlü olarak çalışan meslek grubundan olmaları hasebiyle mimar ve mühendisleri özellikle seçtim. Bilindiği gibi mimar ve mühendisler, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de mesleklerine münhasır iş bulabilmektedirler. Arkeologlar ise sadece kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetlerinde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışma imkanına sahiptirler. Ne var ki onlar için geniş bir istihdam seçeneği sağlayacak bir özel sektör mevcut değildir. Mühendis ve mimarlar, özel sektörde mesleklerini icra ederlerken bunun şekil ve şartlarını düzenleyen 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanuna tabidirler. Özel sektörde çalışma imkanı bulunmayan arkeologların ise böyle bir kanunları yoktur. Hem arkeologlar, hem de mühendis ve mimarlar; Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler. Mühendis ve mimarlar hemen hemen Devletin her kurum ve kuruluşunda görev alabildikleri halde arkeologların çalışma yapabilecekleri, mesleklerini icra edebilecekleri, eğitimle kazandıkları sistemli bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri Devlet dairesi sınırlı sayıdadır. Bundan dolayı arkeologların istihdam açısından mimar ve mühendislere oranla pek şanssız oldukları söylenebilir. Aslında bu şanssızlık istihdam imkanından çok, istihdam uygulamalarında kendini göstermektedir. Çünkü ülkemizin arkeolojik zenginliğine bakıldığında varlıkta yokluk yaşandığı görülmektedir.

Ülkemizde arkeologların en fazla istihdam edildiği kurumların başında üniversiteler gelir. Öyle ki, pek çok üniversitemize arkeoloji bölümleri açılarak imkanların sonuna kadar zorlandığı bilinmektedir. Ancak bu durum beraberinde mevcut istihdam sorununu da yaratmaktadır. Arkeoloji bölümlerine paralel olarak mezun sayısının da doğru orantılı olarak yükselmesi bir paradoksun yaşanmasına neden olmaktadır. Üniversiteler bir yandan arkeolog istihdamını sağlarken, diğer yandan uzun vadede arkeoloji mezunlarının gittikçe çoğalıp nitelikli işsizliğin artmasına görece katkıda bulunmaktadırlar. Görece diyoruz, çünkü aslında genel olarak çeşitli yol ve yöntemlerle istihdam uygulamaları geliştirilerek arkeoloji mezunlarının yığılmalarının önüne geçilebileceğini düşünüyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çok sınırlı sayıda arkeolog istihdam edildiğini belirtmiştik. En fazla arkeolog istihdam etmesi gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı bile bu konuda hasis davranmaktadır. Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarının ise KUDEB’e rağmen bu konuda isteksiz oldukları ortadadır.

Arkeologların sadece Devlet dairesinde çalışma imkanı bulabilmeleri, Arkeolojinin özelliğinden dolayı, 2863 sayılı Kanunun 5. maddesindeki “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının Devlet malı niteliği” olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kanun muvacehesinde arkeologların istihdamının önünü açacak uygulamalar ortaya koymak zorundayız. Arkeologlar için bu tür istihdam kaynakları neler olabilir, kısaca bunlara bir göz atalım: Öncelikle taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak açısından toplumun onları benimsemesi ve sahiplenmesi için eğitime önem vermeliyiz. Eğitim elbette bütün sorunları temelinden çözmek için yapılması gerek ilk iştir. Ancak mevcut eğitim müfredatında arkeoloji ve kültür varlıklarına ağırlık verildiğini söylemek zordur. Nitekim sorunun kaynağının da eğitimde olduğunu varsayabiliriz. Bundan dolayı hem sorunu kökten ve kaynağında çözmek için, hem de bir istihdam yöntemi olarak ilk aşamada eğitimden başlamak gerekir. İlköğretimden itibaren müfredata konulacak olan kültür tarihi dersleri, ülkemizin zengin tarihi ve kültürel mirasının öğretilip gelecek kuşaklara aktarılması için koruma bilincinin oluşmasını sağlayacak ve aynı zamanda arkeologların bu dersleri vermek üzere istihdam edilmesi ile sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

İkinci istihdam kaynağı olarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10. maddesine 5226 sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenerek kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB) işlerliği sağlanmalı ve hatta bütün belediyelerde yaygınlaşarak her KUDEB’de en az bir arkeolog istihdamına gidilmelidir. Ayrıca bundan başka kültür varlıklarına ilişkin görev alanı ve sorumluluğu bulunan diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni kadrolar ihdas edilmeli ve var olan kadrolar çoğaltılmalıdır.

Üçüncü istihdam kaynağı olarak, arkeologların özel büro kurmalarının önü açılmalı ve o bürolardan müze ve üniversiteler başta olmak üzere hizmet alımı yapılmalıdır. Bu hizmet alımları kazı, koruma ve bakım gibi çeşitli konularda gerçekleştirilebilir. Üzerinde titiz bir çalışmayla bu hizmetlerin mahiyeti belirlenebilir.

Sonuç olarak, bütün bunlarla birlikte arkeologlar için bir meslek kanunu çıkarılmalı, üniversitelerden mezun olan gençlerimiz en azından bir iş ve çalışan arkeologlar da meslek güvencesine kavuşturulmalıdır.

ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.